C560 烙鐵頭

for DR560 拆焊鐵

具有長壽命特性的JBC烙鐵頭,提供即時加熱,出色的熱傳遞和出色的耐用性。

憑藉JBC最高效的焊接系統和“睡眠與休眠”功能,它們使用壽命比其他品牌長5倍。

Through-hole desoldering

C560001

C560002

C560014

C560003

C560017

C560004

C560009

C560005

C560006

C560007

C560015

Pad Cleaning

C560011

C560012

C560013